Asscher wil meer verplichtingen opdrachtgever asbestverwijdering

Asscher wil meer verplichtingen opdrachtgever asbestverwijdering

 

BELEIDMinister Asscher (SZW) wil specifieke verplichtingen in de regelgeving opnemen voor professionele opdrachtgevers van asbestverwijdering. Op grond van die verplichtingen kan de Inspectie sancties opleggen bij overtredingen wanneer opdrachtgevers:

  • Asbest laten saneren zonder dat een (volledig) inventarisatierapport is opgesteld.
  • Asbest laten saneren zonder dat het rapport aan de saneerder is gegeven.
  • Asbest laten saneren door een niet-gecertificeerd bedrijf.
  • Asbestverwijderinsgswerkzaamheden laten uitvoeren door werkenden die niet-gecertificeerd zijn.
  • Asbestverwijderingswerkzaamheden niet melden aan de Inspectie SZW.

Dat schrijft Asscher in de Kamerbrief  “Ketenaanpak voor gezond en veilig werken” waarin hij voorstellen doet om opdrachtgevers meer nadrukkelijk hun verantwoordelijkheid te laten nemen voor gezond en veilig werken. ‘Met een stimulerende aanpak gericht op de rol van opdrachtgevers, kan een betere naleving worden bereikt op het terrein van gezond en veilig werken. Dit is van belang voor de gezondheid en de duurzame inzetbaarheid van werkenden’, schrijft Asscher.

Verantwoord opdrachtgeverschap
In het najaar start Asscher activiteiten zoals stimuleren van het ontwikkelen en gebruiken van eigen gedragscodes en kennis en goede voorbeelden verspreiden, om vast te stellen hoe een verantwoord opdrachtgeverschap eruit ziet en wie welke rol en verantwoordelijkheid heeft. Daarnaast vindt een verkenning plaats naar de mogelijkheden om de huidige verplichtingen voor opdrachtgevers in de bouw aan te scherpen en om strengere sancties in te voeren. Met deze maatregelen wil de minister problemen bij de bron, vooraaan de keten aanpakken, in plaats van alleen achteraan de keten, ‘waar degenen die het werk uitvoeren risico’s lopen’.

Volgens Asscher wordt hiermee ook de concurrentie op basis van arbeidsomstandigheden tegengegaan. ‘Met uitzondering van de verplichtingen voor opdrachtgevers in de bouw en die uit artikel 19 van de Arbowet, kent de wet geen verplichtingen voor opdrachtgevers op het terrein van gezond en veilig werken’, aldus Asscher. Onder meer in de chemische sector (bijvoorbeeld ingehuurde steigerbouwers tijdens een onderhoudsstop), transport, koeriersdiensten, de zorgsector en de schoonmaaksector wordt gewerkt op de locatie en/of met het materiaal van de opdrachtgever. Onderdeel van deze maatregelen is een communicatiecampagne, waarin voorlichting wordt gegeven over de wettelijke rol van opdrachtgevers in de bouw. Opdrachtgevers zijn hiervan volgens Asscher vaak slecht op de hoogte.

Als blijkt dat deze maatregelen onvoldoende worden opgepakt,  zal Asscher opnieuw bezien of er een aanleiding is voor de introductie van een algemeen geldende bestuursrechtelijke ketenaansprakelijkheid voor gezond en veilig werken.

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2015/07/09/kamerbrief-ketenaanpak-voor-gezond-en-veilig-werken.html

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *