Van asbest op het dak naar asbest in de bodem

Van asbest op het dak naar asbest in de bodem

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Dat heeft de overheid in 2015 bepaald. Door verwering van de daken laten asbestvezels los en komen ze enerzijds terecht in de lucht, anderzijds in de bodem door verwaaiing of regen. Dit vormt een risico voor de volksgezondheid.

Neergedwarrelde asbestvezels kunnen zich snel verspreiden via zogenaamde ‘inlooproutes’. Het asbest wordt onder schoenzolen meegenomen in woningen, bedrijven, stallen of auto’s. Daar ligt het risico op inademing op de loer door bewoners, medewerkers en gebouwbezoekers.

Van dak naar bodem
80 % van de emissie van asbestvezels is toe te schrijven aan uitspoeling door regenwater. Met bodemverontreiniging tot gevolg. Onderzoek wijst uit dat 100.000 locaties in Nederland vallen onder de norm ‘ernstig verontreinigd’. Op nog eens 100.000 locaties is er sprake van onaanvaardbare risico’s. Dat betekent dat de bodem met spoed gesaneerd moet worden. Rond de gebouwen met asbestdaken is de bodem tot één meter van het pand en tot een diepte van tien centimeter vervuild.

De feiten

  • Nederland telt ongeveer 135 miljoen m² asbesthoudende dakplaten en gevelbekleding, waarvan 75% in de agrarische sector.
  • Zo’n 600.000 fabrieken en woningen zijn ook voorzien van asbestdaken.
  • Een dak van 1000 m² vol met asbestplaten verliest door verwering jaarlijks gemiddeld een kilo aan asbestvezels.
  • Per jaar wordt op dit moment in Nederland ongeveer 4 miljoen m² asbestdak verwijderd.

Integrale aanpak sanering
Het asbestdakenverbod vraagt om grondige sanering in de komende jaren. Een gecombineerde aanpak is hier raadzaam: als bij de inventarisatie blijkt dat het dak erg verweerd of beschadigd is, is het wijs om ook de toplaag van de bodem te onderzoeken. De verontreinigde grond ontgraven en afvoeren is in vaak de beste optie. In sommige gevallen is het mogelijk om het asbest beheersbaar te maken door het aanbrengen van een halfverharding of leeflaag, of door het af te dekken met een gesloten verharding zoals een gesloten bestrating of asfalt. Kanttekening hierbij is dat je dan nooit meer de grond in kan zonder dat je het asbest weer tegen komt en hier de juiste wettelijke procedures voor moet doorlopen.

Uit de praktijk
Twee asbestverwijderingsbedrijven gaat de komende twee jaar samen ruim 125.000 m² golfplaten daken saneren.
Algemeen directeur: ‘Als een dak erg verweerd is, maakt dat de sanering lastiger. Ook dan pak je de platen zoveel mogelijk in zijn geheel op, maar je moet ook alle afgebroken stukjes opzoeken of opzuigen. In Groningen, waar we veel te maken hebben met asbestdaken waar riet onder ligt, brengt daksanering extra schoonmaakwerk met zich mee.’

Subsidie
Om deze megaklus beter behapbaar te maken, heeft de overheid een aantal subsidieregelingen in het leven geroepen voor bedrijven. Zij kunnen gebruik maken van de Milieu Investeringsaftrek (MIA) of de Willekeurige afschrijving Milieu-investeringen (VAMIL). Als een gebouweigenaar ervoor kiest om samen met het asbestvrij maken van het dak, direct zonnepanelen te plaatsen, kan hij gebruik maken van de fiscale regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). Om het gebruik van zonnepanelen extra te stimuleren, konden agrariërs tot 1 september 2015 in 10 provincies gebruik maken van de regeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’. Tenslotte heeft het Ministerie van IenM bij het afkondigen van het verbod aangegeven vanaf 1 januari 2016 nog eens 75 miljoen euro beschikbaar te stellen via subsidieregelingen.

Bron: http://www.asbest-search.nl/asbest-op-het-dak.html

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *