Artikel 1
Definities
1. Opdrachtgever: Eenieder die met Clevers Asbestsanering B.V. een overeenkomst heeft gesloten c.q. wenst te sluiten.
2. Opdrachtnemer: Clevers Asbestsanering B.V.
3. DTA’er: Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering met een persoonscertificaat van vakbekwaamheid zoals opgenomen in bijlage XIIIc Arbeidsomstandighedenregeling.
4. Asbestverwijderingsbesluit: Het vigerende (op wetten.overheid.nl gepubliceerde) Besluit dat regels stelt aan het bedrijfsmatig verwijderen van asbest uit gebouwen en objecten.
5. DAV’er: Deskundig Asbest Verwijderaar niveau 1 en 2 met een persoonscertificaat van vakbekwaamheid zoals opgenomen in bijlage XIIIc Arbeidsomstandighedenregeling.
6. Eindbeoordeling: De volgens de wet- en regelgeving verplichte controle van een asbestsaneringswerk nadat de DTA’er op het werk heeft aangegeven dat de verwijderingsopdracht met bijbehorende schoonmaak is uitgevoerd. Deze verplichte eindbeoordeling vindt plaats door inschakeling van een door of namens de opdrachtgever daartoe aangewezen, bij de RvA geaccrediteerd inspectiebedrijf/- laboratorium.
7. Arbo-besluit Arbowet: Het vigerende (op wetten.overheid.nl gepubliceerde) Besluit dat regels stelt aan het beroepsmatig werken met asbest.
8. Beoordelingsrichtlijn: Arbeidsomstandighedenregeling bijlage XIIIa-c Werkveldspecifiek certificatieschema voor de Asbestverwijdering.
9. Daguren: Uren, niet zijnde overwerkuren, deel uitmakend van normale werkdagen (maandag t/m vrijdag).
10. LAVS: Landelijk Asbest Volg Systeem voor het verplicht invoeren van asbestinventarisatie- en saneringsprojecten.
Artikel 2
Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en verrichtingen van Clevers Asbestsanering B.V., die plaatsvinden binnen het kader van overeenkomsten en de uitvoering van overeenkomsten op het terrein van het verwijderen van toxische en gevaarlijke bouwmaterialen waaronder asbest.
2. De diensten worden verricht zoals omschreven of opgesomd in de werkplanomschrijving of het plan van aanpak, die na overleg met de opdrachtgever tot stand komen, dan wel anderszins zijn omschreven. De werkplanomschrijving c.q. het plan van aanpak is onderdeel van de overeenkomst tussen Clevers Asbestsanering B.V. en de opdrachtgever en behelst een werkomschrijving op basis waarvan de diensten worden uitgevoerd. Een asbestinventarisatierapport, validatierapport of P-blad van de Nederlandse Asbest Associatie is te allen tijde leidend voor de omvang van de uit te voeren saneringswerkzaamheden.
3. Clevers Asbestsanering B.V. wijst door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.
4. Afwijkingen van deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn pas bindend nadat zij schriftelijk door Clevers Asbestsanering B.V. zijn bevestigd en gelden uitsluitend voor de opdracht c.q. overeenkomst waarvoor zij zijn gemaakt.
Artikel 3
Aanbiedingen
Alle aanbiedingen en offertes worden schriftelijk gedaan en zijn vrijblijvend, tot op het moment waarop de opdrachtgever en de opdrachtnemer op basis van de offerte een overeenkomst zijn aangegaan. Toezending van aanbiedingen en/of documentatie verplicht de opdrachtnemer niet tot het sluiten van een overeenkomst.
Artikel 4
Opdrachtbevestiging
1. Nadat de inhoud van de overeenkomst door de opdrachtnemer is bevestigd door toezending aan de opdrachtgever van de opdrachtbevestiging plus de werkomschrijving, mag de opdrachtnemer ervan uitgaan, dat de opdrachtgever zich volledig met de opdrachtbevestiging en werkomschrijving akkoord heeft verklaard, tenzij de opdrachtgever voor aanvang van het werk binnen acht kalenderdagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging en werkomschrijving de opdrachtnemer door middel van een aangetekend schrijven van het tegendeel bericht.
2. Uitsluitend de voorwaarden gesteld op de opdrachtbevestiging en de daarbij behorende werkomschrijving zijn bepalend voor de inhoud van de tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer geldende overeenkomst.
Artikel 5
Wijziging van de overeenkomst
Wijziging van de overeenkomst kan slechts in de vorm van een aanvullingsclausule op de oorspronkelijke opdrachtbevestiging. Deze is slechts dan bindend indien de daarin opgenomen wijzigingen schriftelijk zijn vastgelegd.
Artikel 6
Uitvoering van de overeenkomst
1. De opdrachtgever garandeert dat:
a. hij voldoende kredietwaardig is voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst;
b. hij tijdig informatie- hemzelf of derden betreffend- verstrekt en/of op hem rustende verplichtingen tijdig en deugdelijk uitvoert die noodzakelijk zijn voor de opdrachtnemer om de werkzaamheden adequaat te kunnen uitvoeren.
2. De opdrachtnemer staat ervoor in dat:
a. hij voldoet aan alle wettelijke verplichtingen zoals o.a. neergelegd in het Arbo-besluit, het Asbestverwijderingsbesluit en de arbeidsomstandighedenregeling;
b. hij het voornemen tot uitvoering heeft gemeld aan de inspectie SZW, de eigen Certificerende Instelling, de betreffende Gemeente en ingevoerd in het LAVS met behulp van het daartoe bestemde meldingsformulier;
c. de verwijderingswerkzaamheden door DAV’er(s) worden verricht onder toezicht van een DTA’er m.u.v risicoklasse 1 asbestverwijderingswerk.
3. De  verplichting van de opdrachtnemer tot juiste uitvoering van de overeenkomst beperkt zich tot de verwijdering van asbesthoudende bouwmaterialen die de opdrachtnemer bekend waren bij het aangaan van de overeenkomst en zoals omschreven in het (initiële) asbestinventarisatierapport.
4. De opdrachtnemer is in geen geval gehouden om in het kader van de uitvoering van de overeenkomst asbesthoudende bouwmaterialen te verwijderen waarvan de aanwezigheid pas blijkt na het sluiten van de overeenkomst of uit de eindbeoordeling die wordt verricht na uitvoering van het werk en waarvan de resultaten kennelijk niet zijn toe te schrijven aan de opdrachtgever of de opdrachtnemer bij het aangaan van de overeenkomst.
5. De opdrachtnemer staat in voor de juiste uitvoering van de overeenkomst met dien verstande dat indien tijdens de uitvoering
van de overeenkomst door de opdrachtnemer blijkt dat kleine afwijkingen noodzakelijk en wenselijk zijn, de opdrachtnemer naar eigen inzicht de uitvoering mag wijzigen zonder dat prijsaanpassing plaatsvindt en mits en ook de gewijzigde werkzaamheden voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving en ten minste kwalitatief een gelijk eindresultaat garanderen.
6. De opdrachtnemer is gerechtigd om bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.
7. Werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd in daguren, niet zijnde daguren op christelijke of nationale feestdagen. Hiervan kan alleen in bijzondere omstandigheden worden afgeweken en/of na onderlinge afstemming tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. De met deze afwijking gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
8. Tenzij anders is overeengekomen, blijft de opdrachtgever verantwoordelijk voor de verwijderde asbesthoudende materialen bouwmaterialen, totdat de opdrachtgever van de opdrachtnemer het stortbewijs van de afgevoerde materialen heeft ontvangen.
Artikel 7
Oplevering
Een werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer door de opdrachtnemer aan de volgende drie punten is voldaan:
a. na reiniging van de in de overeenkomst vastgelegde verwijderingslocaties/- ruimten;
b. wanneer bij de eindbeoordeling wordt vastgesteld dat op/in de betrokken verwijderingslocaties/- ruimten geen actuele bronnen van secundaire emissies van de asbesthoudende bouwmaterialen meer aanwezig zijn en de restconcentratie van dat materiaal lager is dan de wettelijk vastgestelde grenswaarde. Hetgeen bepaald in de eindbeoordeling is bepalend;
c. na ontruiming en opruiming van het door opdrachtnemer ingebrachte materieel en materiaal;
Artikel 8
Prijzen
1. Schriftelijke prijsopgaven zijn bindend, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
2. Daarbij is de prijsvorming gebaseerd op het door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde inventarisatierapport, dan wel andere onderzoeksgegevens en/of de nadere opgaven door de opdrachtgever. Indien tijdens het werk afwijkingen in de omvang of complexiteit van het werk aan het licht komen die naar het oordeel van de opdrachtnemer prijsaanpassingen noodzakelijk maken, dan zal die aanpassing in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van het in artikel 4 gestelde plaatsvinden. De prijsvorming is tevens gebaseerd op de vigerende wet- en regelgeving. Indien na de prijsvorming veranderingen in deze wet- en regelgeving consequenties hebben voor de wijze van uitvoering, worden de kosten doorberekend.
3. Bij het verrichten van werkzaamheden is het de opdrachtnemer toegestaan om, ten behoeve van voor de opdrachtgever uit te voeren werk, op kosten van de opdrachtgever gebruik te maken van nutsvoorzieningen zoals leidingwater, gas, elektriciteit en riool (afwatering).
Artikel 9
Aansprakelijkheid
1. Met inachtneming van wat elders in deze voorwaarden is bepaald, staat de opdrachtnemer in voor de  deugdelijkheid van door hem geleverde diensten met inachtneming van de volgende beperkingen:
a. de opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken van derden betreffende door hen geleden schade, welke niet het gevolg is van een grove onzorgvuldigheid van de opdrachtnemer;
b. de opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan zaken van de opdrachtgever en derden die hij ten tijde van de werkzaamheden onder zich had, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de opdrachtnemer;
c. de opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gevolgschades, zoals bijvoorbeeld in de zin van productieverlies en winstderving of andere indirecte kosten en/of boetes;
d. de opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan onder meer verf en behang ten gevolge van het onlosmakelijk aan de aard van de werkwijze verbonden gebruik van tape, lijm, afdichtingen, beschietingen en dergelijke.
2. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer tegen de opdrachtgever en derden vervalt indien de opdrachtgever buiten de opdrachtnemer om werkzaamheden heeft laten verrichten, of indien de opdrachtgever zaken onoordeelkundig heeft behandeld.
3. In geval van een niet, niet tijdige, of onvolledige levering van diensten, heeft opdrachtgever niet het recht op omzetting als bedoeld in artikel 6:83 BW. Van verzuim aan de zijde van opdrachtnemer is eerst dan sprake ingeval een redelijke termijn tot nakoming is gesteld. Partijen erkennen dan ook dat de aan de verbintenissen die opdrachtnemer behoort na te komen niet als fatale termijnen hebben te gelden. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt zich, voor zover aansprakelijkheid wordt aangenomen, tot de werkelijk door de opdrachtgever direct gemaakte onkosten, met als maximum het door partijen overeengekomen factuurbedrag excl. BTW.
Artikel 10
Gewijzigde omstandigheden
1. Indien (verdere) uitvoering van de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt of in ernstige mate bemoeilijkt wordt- hetgeen onder meer het geval zal zijn bij het niet (tijdig) verkrijgen van voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijke vergunningen, waarvoor de opdrachtgever volledig verantwoordelijk is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, of bij aan het object klevende en aanvankelijk verborgen gebleven belemmeringen- zullen de opdrachtgever en de opdrachtnemer met elkaar in overleg treden om te bepalen op welke wijze de werkzaamheden zullen worden beëindigd of zullen worden voortgezet.
2. Voor zover de werkzaamheden zullen worden beëindigd, zullen aan de opdrachtgever de kosten in rekening worden gebracht, die met het oog op uitvoering van de opdracht door de opdrachtnemer zijn gemaakt, inclusief de kosten die ten gevolge van de inspanningen van de opdrachtnemer in alle redelijkheid benodigd zijn om de situatie ten behoeve van de opdrachtgever conform de vigerende wet- en regelgeving voldoende te stabiliseren en veilig achter te laten. Voor zover de werkzaamheden zullen worden voortgezet, zal dat geschieden met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden.
3. Opdrachtgever heeft niet het recht de overeenkomst met opdrachtnemer tussentijds te beëindigen.
Artikel 11
Klachten
1. Klachten over ondeugdelijk dienstverlening, schade of vermissing van zaken of van welke andere aard dan ook, dienen, bij gebreke van verval van recht, binnen acht kalenderdagen na oplevering schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden voorgelegd.
2. Bij klachten is de opdrachtgever verplicht om, bij gebreke van verval van recht, aan de opdrachtnemer alle noodzakelijke informatie te verstrekken die nodig wordt geacht om tot een bevredigende oplossing te kunnen komen. De informatie omvat ten minste een nauwkeurige omschrijving van:
a. het tijdstip waarop het gebrek is geconstateerd;
b. de plaats waar het gebrek is geconstateerd;
c. de aard en de ernst van het geconstateerde gebrek;
d. een redelijke termijn waarbinnen de opdrachtnemer het geconstateerde gebrek dient te herstellen.
3. De opdrachtnemer is verplicht om binnen bekwame tijd na ontvangst van de klacht een schriftelijke reactie aan de opdrachtgever kenbaar te maken. Klachten geven de opdrachtgever niet het recht haar betalingsverplichting op te schorten.
Artikel 12
Geschillen en toepasselijk recht
1. De rechtbank Limburg, locatie Maastricht, zal bij uitsluiting bevoegd zijn tot kennisneming van geschillen die ontstaan naar aanleiding van de tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomst.
2. Op de rechtsrelatie tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.
Artikel 13
Betaling
1. Betaling dient te geschieden conform het bepaalde in de overeenkomst. Opdrachtgever en opdrachtnemer komen overeen dat niet tijdige en/of niet volledige betaling opschorting van de werkzaamheden, alsmede het inroepen van het retentierecht door opdrachtgever rechtvaardigt. Niet betaling, ongeacht de hoogte daarvan, wordt door partijen als een voldoende zwaarwegende omstandigheid gezien die ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigt.
2. Betaling dient te geschieden binnen de overeengekomen betalingstermijn. Bij gebreke van zulks een termijn geldt een betalingstermijn van veertien dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige of volledige betaling raakt de  opdrachtgever  in  verzuim  zonder dat daarvoor afzonderlijke ingebrekestelling noodzakelijk is. De opdrachtgever is vervolgens een rente verschuldigd van 2 % per (gedeelte van een) maand over het nog openstaande bedrag.
3. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het met inbegrip van genoemde rente door de opdrachtgever verschuldigde  bedrag,  met  een  minimum van € 250,00 exclusief BTW.
4. Indien opdrachtnemer één of meer vorderingen op de opdrachtgever bezit, dan zal de betaling die van de opdrachtgever wordt ontvangen, eerst strekken tot betaling van de eerdere vorderingen.
5. Indien de opdrachtnemer het faillissement van de opdrachtgever aanvraagt zal deze tevens gehouden zijn om, naast de hierboven genoemde kosten, de kosten van de faillissementsaanvraag aan de opdrachtnemer te voldoen.
6. Indien de werkzaamheden van de opdrachtnemer strekken tot het herstellen van schade waarvoor van de kant van de opdrachtgever recht bestaat op het innen van verzekeringsgelden, dan rust op de opdrachtgever de verplichting de medewerking te verlenen aan de opstelling van een pandakte vordering (openbaar) (en indien van toepassing) retentierecht op de verzekeraar tot de hoogte van de aanneemsom, waarbij opdrachtgever garandeert de verschuldigde premies volledig te voldoen. Dit laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van de BTW, indien en voor zover deze niet in de verzekeringsgelden is begrepen.
7. Opdrachtnemer en opdrachtgever komen overeen dat ingeval van niet tijdige en/of niet volledige betaling de opdrachtgever gehouden is alle medewerking te verlenen tot het vestigen van zekerheden en/of overdracht van vorderingen die opdrachtgever op derden mocht hebben of verkrijgen. Inbetalinggeving behoort eveneens tot de verplichtingen van opdrachtgever.
8. Opdrachtgever heeft geen recht op verrekening met vorderingen die opdrachtnemer op hem heeft. Rechtsvorderingen die opdrachtgever op opdrachtnemer heeft, verjaren door verloop van een jaar na het ontstaan daarvan. Opdrachtnemer is niet gerechtigd om vorderingen die hij op opdrachtgever heeft en/of rechtsrelaties die met opdrachtgever vigeren, over te dragen aan derden en/of met enig recht te bezwaren. Dienaangaande wordt eveneens goederrechtelijke werking beoogd.
9. Opdrachtnemer heeft het recht deze overeenkomst zonder schadeplichtig te worden te ontbinden ingeval:
a. Het faillissement van opdrachtgever wordt aangevraagd of uitgesproken, dan wel hij surseance van betaling aanvraagt;
b. Er conservatoir beslag wordt gelegd ten laste van de opdrachtgever;
c. Er een wijziging plaatsvindt in de samenstelling van het bestuur en/of aandeelhoudersverhoudingen van opdrachtgever.
10. Opdrachtnemer is eerst gehouden tot overhandiging aan de opdrachtgever van (een kopie van) het vrijgavebewijs van de controlerende instantie en -voor zover van toepassing- (een kopie van) het stortbewijs van de stortlocatie op het moment dat opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst is nagekomen.
Clevers op de kaart

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *