Op dit deel van de website vindt u informatie over asbest. Asbest is de verzamelnaam van een aantal mineralen die zijn opgebouwd uit microscopisch kleine, naaldachtige vezels. Asbest is sterk, slijtvast, bestand tegen logen, zuren en hoge temperaturen, het isoleert en is bovendien goedkoop. In het verleden werd het dan ook voor tal van toepassingen gebruikt, totdat men er achter kwam dat asbest onaanvaardbare gezondheidsrisico’s kan veroorzaken. Het inademen van asbestvezels kan longkanker, stoflongen (asbestose) of long- en buikvlieskanker (mesothelioom) veroorzaken. De verkoop van asbest of asbesthoudende producten is sinds 1 juli 1993 verboden in Nederland.

Wat is asbest

Asbest is de verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende silicaatmineralen met een vezelstructuur. De naam asbest komt van het Griekse woord ‘asbestos’ dat onverwoestbaar of overgankelijk betekent[…]

Agro praktijkbladen

Heb ik asbest? Moet ik al saneren? Zo ja, wat moet ik allemaal weten en doen? Met deze pagina willen we u daarin ondersteuning bieden. Zo vindt u op deze pagina een overzicht van alle praktijkbladen van Agro Asbestveilig wat onderdeel is van het Stimuleringsprogramma voor een Asbestveilige Agrosector in 2024[…]

Wetgeving

Asbestvezels kunnen na langdurige blootstelling leiden tot levensgevaarlijke ziekten. Zolang asbest vastzit in ander materiaal is het niet per se gevaarlijk. Het wordt een risico voor de gezondheid als de asbestvezels vrijkomen en kunnen worden ingeademd. Bijvoorbeeld bij sloopwerkzaamheden. Daarom wil de overheid blootstelling aan asbestvezels voorkomen[…]

Fabrikanten van asbest

Vanaf de Tweede Wereldoorlog tot aan de jaren tachtig van de vorige eeuw heeft de markt voor asbest sterk gefloreerd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er veel fabrikanten waren die producten vervaardigden die uit asbest bestonden[…]

Werkmethoden

Bij activiteiten in het kader van de verwijdering van asbest is er een risico dat er asbestvezels in de ademzone van werknemers komen. Het aantal vezels tijdens de activiteiten is onderscheiden in drie afzonderlijke risicoklassen[…]

De gevolgen van asbest

Asbestvezels kunnen bij inademing diep in de longen doordringen. Op termijn kan dit buikvlies- en longvlieskanker (mesothelioom) en asbestose (stoflongen) veroorzaken. De periode tussen blootstelling en daadwerkelijk ziek worden kan tientallen jaren zijn. Ga nooit[…]

Handhaving en toezicht

In de meeste gevallen zijn gemeenten bevoegd gezag voor de sloopmelding en verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de voorschriften. Er moet voldoende prioriteit en capaciteit worden gegeven aan deze taken. Als asbest niet volgens[…]

Verplichte certificering

Er zijn verschillende soorten certificaten voor producten, personen en systemen. De eisen waaraan certificaathouders en certificerende instellingen moeten voldoen, zijn neergelegd in certificatieschema’s en in schema’s voor aanwijzing[…]

Landelijk Asbest Volg Systeem

Het Landelijks Asbestvolgsysteem (LAVS) is ontwikkeld door de rijksoverheid is vanaf 1 maart 2017 verplicht gesteld in de Nederlandse asbestverwijderingsbranche. Het gebruik van het LAVS is onder andere ook[…]

Beantwoorde vragen

Hieronder staan een aantal belangrijke vragen die al voor u zijn beantwoord, staat de vraag die u wilde stellen niet op deze pagina of zit u met een andere vraag of met een ander probleem, stel deze dan gerust aan ons voor via ons[…]