Er zijn verschillende soorten certificaten voor producten, personen en systemen. De eisen waaraan certificaathouders en certificerende instellingen moeten voldoen, zijn neergelegd in certificatieschema’s en in schema’s voor aanwijzing en toezicht. Deze schema’s worden in de regel beheerd en onderhouden door zogenaamde beheerstichtingen. De minister van SZW stelt de schema’s (al dan niet met aanpassingen) vast.

Vereiste certificering

Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA); Bij elke asbestverwijdering is minimaal 1 DTA verplicht aanwezig. Een DTA geeft leiding aan een of meerdere asbestverwijderaars (DAV) op locatie. D.m.v. een DTA cursus op MBO niveau leert de DTA hoe hij het verwijderingsproces in goede banen moet leiden en hoe toezicht te houden op zijn mede colega’s. De DTA is verantwoordelijk voor het houden van toezicht en de naleving van de wet en regelgeving op de asbestverwijderingslocatie. Daarnaast dient de DTA ook zorg te dragen voor de veiligheid van alle betrokkenen op de werklocatie. Tijdens het project krijgt de DTA de beschikking over een werkplan waarin alle gegevens met betrekking tot het project staan vermeld. Alle gegevens m.b.t. dit project moeten in dit logboek staan vermeld. Ook moet een DTA de evt. aanwezige inspectie instellingen te woord staan en waarnodig wegwijs maken over de toegepaste werkmethodiek van het betreffende verwijderingswerk. Kortom van het  begin tot het einde is de DTA verantwoordelijk voor het asbestverwijderingswerk en de onder zijn toezicht staande asbestverwijderaars. Heeft u vragen over een asbestverwijdering bij u in de buurt. Bij elke asbestverwijdering moet altijd een DTA aanwezig zijn. U kunt voor uw vragen altijd terecht bij de desbetreffende DTA op locatie.

Stichting Certificatie Asbest Clevers Asbestsanering

Deskundig Asbest Verwijderaar (DAV); D.m.v. een DAV cursus op MBO niveau leert de Deskundig Asbest Verwijderaar hoe hij de asbest zo moet verwijderen en verpakken dat de asbestvezelemissie zo veel mogelijk wordt beperkt. De DAV is in eerste instantie verantwoordelijk voor zijn eigen verwijderingswerk. De DTA zal hem alleen aanspreken indien hij een fout maakt. Maar is het ook belangrijk dat indien een collega onverhoopt een fout maakt hij deze corrigeert zodat de veiligheid voor hem en zijn collega’s gegarandeert blijft.

NIBHV Clevers Asbestsanering

Bedrijfs HulpVerlener (BHV); Per ploeg heeft Clevers Asbestsanering® een bedrijfshulpverlener (bhv’er) ter beschikking. Deze bhv’er helpt om de veiligheid in ons bedrijf te vergroten. Een bhv’er is een werknemer die is opgeleid om bij gevaarlijke situaties medewerkers en gasten hulp te verlenen. Een bedrijfshulpverlener is opgeleid om in geval van nood onze werknemers en klanten in veiligheid te brengen na het onverhoopt voordoen van een ongeval. Zo weet een bhv’er hoe hij mensen uit een brandend gebouw moet krijgen en hoe hij bij een ongeval eerste hulp moet verlenen. Een bhv’er kan bijvoorbeeld mensen reanimeren en verbanden aanleggen. Bedrijfshulpverleners zijn opgeleid om binnen ons bedrijf per ploeg een voorpostfunctie te vervullen totdat de professionele hulpverleningsdiensten (politie, brandweer en ambulance) zijn gearriveerd. Zij nemen maatregelen om letsel en schade zoveel mogelijk te beperken. Medische keuring; Alle personen m.b.t. het asbestverwijderingsproces dienen om de 3 jaar een medische keuring te ondergaan. Werknemers die worden blootgesteld aan asbest dienen zich regelmatig medisch te laten onderzoeken op eventuele gezondheidsschade door het werken met asbest. Zo kunnen tijdig maatregelen genomen worden om eventuele verdere schade te beperken en uitval te voorkomen. Een asbestkeuring omvat in ieder geval een anamnese en diverse lichamelijke onderzoeken, waaronder een longfunctietest en een bloedonderzoek.

Veiligheids Certificaat Aannemers (VCA); VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om ons veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. In feite is VCA veel meer dan een checklist. Het is een veelzijdig programma waarmee wij dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op ons VGM-beheersysteem. Door steeds meer opdrachtgevers wordt het VCA-certificaat verplicht gesteld. VCA-certificatie is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een risicovolle omgeving.

Procescertificaat asbestverwijdering; Het procescertificaat asbestverwijdering is een verplicht certificaat voor het verwijderen van asbest, asbesthoudende producten en asbestverontreinigd materiaal of met asbest verontreinigde constructieonderdelen voorafgaand aan sloop, renovatie of onderhoud in bouwwerken en objecten en na een incident. Alle bedrijven die de gezondheidsgevaarlijke stof asbest mogen verwijderen moeten in het bezit zijn van dit certificaat. Om het maatschappelijk belang, veiligheid en gezondheid van en rondom de arbeid te waarborgen, is door de overheid gekozen voor een wettelijk verplichte certificatieregeling voor de borging van de kwaliteit/veiligheid bij de verwijdering van asbest, asbesthoudende producten en asbestverontreinigd materiaal of met asbest verontreinigde constructieonderdelen voorafgaand aan sloop, renovatie of onderhoud in bouwwerken en objecten en na een incident met als resultaat een locatie, waar de aanwezigheid van asbest voldoet aan het wettelijk vastgelegde acceptatieniveau. Met het behalen van dit certificaat word er gewaarborgd dat een locatie waar het asbest is verwijderd ook aan de wettelijke eisen voldoet. De certificerende instantie die het certificaat heeft afgegeven houd toezicht op het bedrijf of de regels continu worden nageleefd.

VCA Clevers Asbestsanering

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *