Informatie

Certificatieschema

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 november 2016, Arbeidsomstandighedenregeling Bijlagen XIIIa, XIIIb, XIIIc en XIIIe op het terrein van asbest.

Risicoklassen.

Vanwege de goede eigenschappen is Asbest in het verleden veel gebruikt, bijvoorbeeld in gebouwen en woningen. Asbestvezels kunnen bij inademing echter diep in de longen doordringen en op termijn buikvlieskanker, longvlieskanker en asbestose (stoflongen) veroorzaken. Hieraan sterven jaarlijks in Nederland naar schatting zo’n 700 mensen. De termijn tussen blootstelling en ziek worden kan tientallen jaren duren. IenM is samen met SZW en VWS verantwoordelijk voor regelgeving over asbest. Bij activiteiten in het kader van de verwijdering van asbest is er een risico dat er asbestvezels in de ademzone van werknemers komen. Het aantal vezels tijdens de activiteiten is onderscheiden in drie afzonderlijke risicoklassen:

1. Risicoklasse 1 laag risico op blootstelling bij werkzaamheden met asbest art. 4.44 en 4.46: De concentratie van asbestvezels van het type chrysotiel en/of amfibole asbest overschrijdt niet de grenswaarde van 2.000 vezels per kubieke meter, berekend over een referentieperiode van acht uur per dag.
2. Risicoklasse 2 hoog risico op blootstelling bij werkzaamheden met asbest art. 4.46 en 4.48: De concentratie van asbestvezels van het type chrysotiel (en amfibole asbest) overschrijdt de grenswaarde van 2.000 vezels per kubieke meter, berekend over een referentieperiode
van acht uur per dag.
3. Risicoklasse 2A: hoog risico op blootstelling bij werkzaamheden met asbest art. 4.46, 4.48 en 4.53a: De concentratie van asbestvezels van het type amfibole asbest overschrijdt de grenswaarde van 2.000 vezels per kubieke meter, berekend over een referentieperiode van acht uur per dag.

Arbeidsmiddelen

In de asbestverwijdering zijn er behalve de richtlijnen van het procescertificaat asbestverwijdering ook andere richtlijnen die moeten worden nageleeft. Tijdens het verwijderen van asbest wordt er gebruik gemaakt van diversen apparaten, gereedschappen (arbeidsmiddelen) namelijk; frezen onderdrukmachines e.d. en van persoonlijke beschermingsmiddelen namelijk; maskers, veligheidsbrillen valbeveiliging e.d.. Deze moeten volgens de Arborichtlijnen en het procescertificaat asbestverwijdering aan bepaalde eisen voldoen. Dit is om een veilige en correcte werking van het arbeids- en persoonlijkbeschermingsmiddel te kunnen garanderen. Ook een jaarlijkse inspectie (keuring) door middel van een visuele controle, meting of beproeving door een ervaren deskundige (keurmeester) is verplicht. Clevers Asbestsanering® heeft daarom tot zijn beschikking een eigen technische dienst deze zorg draagt voor de evt. reparaties en periodieke controles van eigen arbeids- en beschermingsmiddelen maar ook van arbeids- en beschermingsmiddelen van derden.  De eigenaar van het arbeidsmiddel en beschermingsmiddel dient er ten alle tijde voor zorg te dragen dat het desbetreffende product voldoet aan de wettelijk gestelde eisen en normen en dat het product wordt ingezet zoals de ontwerper van het product dit heeft voorgeschreven. Niet alleen onderhoud, reparaties en keuringen zijn van belang voor een veilige en correcte werking van het arbeids- en persoonlijkbeschermingsmiddel ook andere factoren spelen daar een belangrijke rol in namelijk; of het product geschikt is voor de gebruiker, is het correct afgesteld op bijv. de lengte en de omvang van de gebruiker, laten de lichamelijke condities het toe om het product veilig te gebruiken bijv. kan de gebruiker het product tillen, maar ook hoe moet ik het product gebruiken. Een gebruiker die niet weet hoe het product functioneert creëert tijdens het gebruik hiervan niet alleen een gevaar voor zichzelf maar ook een gevaar voor anderen personen in dezelfde omgeving. Alle DTA medewerkers van Clevers Asbestsanering® hebben een VCA opleiding ondergaan en zijn in het bezit van een veiligheidscertificaat. De DTA medewerker kan op deze manier voor de onder zijn toezicht staande DAV medewerkers de veiligheids aspecten in de gaten houden, uitleg geven waar nodig en ingrijpen waneer er een gevaarlijke situatie wordt geconstateerd. De medewerkers van Clevers Asbestsanering® uit Kerkrade zijn gespecialiseerd in het Professioneel verwijderen van asbest en asbesthoudende materialen. Het verwijderen van asbest kan een ingewikkeld proces zijn, maar dankzij jarenlange ervaring in ons vakgebied en klantgerichte instelling bieden wij een op maat gemaakte oplossing die voor u en ons het beste en meest effectieve is. Clevers Asbestsanering® probeert altijd met u mee te denken over uw wensen en voorkeuren en deze af te stemmen op de mogelijkheden die er zijn.

Overzicht van de periodieke controles van de benodigde middelen.

Alle keuringen (en reparaties) te verrichten door een voor dat onderdeel gekwalificeerde monteur. dienen te voldoen aan de CE-keur ER-89/686/EEG
1. Elektrisch apparaat, incl. alle hieronder genoemde elektrische apparaten-Keuring volgens NEN 3140-Interval 12 maanden
2. Blusmiddel-Keuring volgens NEN 2559 en NEN-EN 671-1 t/m 3-Interval 12 maanden
3. Steigerwerk, ladder en overig klimmaterieel-Keuring volgens NEN-EN 2484, EN 131-1 t/m 5, NEN 2718-Interval 12 maanden
4. Persoonlijke beschermingsmiddelen en kleding (PBM)-Onderhoud, behandeling en controle:
• voor en na ieder gebruik op werking controleren en onderhouden cf. Arbowet, artikel 3;
• op een daartoe aangewezen geschikte plaats bewaren/opslaan;
• luchtfiltereisen dienen in overeenstemming te zijn met NEN-EN 143, 144, 12942
5. Harnasgordel, vanglijn en anti-valtoestel, lifeline, remchute-Keuring volgens NEN-EN 354, 355, 358, 360 t/m 363-Interval 12 maanden
6. Omgevingslucht (on-) afhankelijk adembescher-mingsmiddel (ABM, O-ABM)
Keuring op pasvorm, beschadigingen, hoofdbanden, vizier, ademcapaciteit, weerstand in- en uitblaasventielen, ademautomaat, trekbeveiliging koppelstuk, luchtslangen, luchtopbrengst (min. 120, resp. 160 l/min. p.p. bij afhankelijke ABM en min. 300 l/min. p.p. plus 150 l/min. voor elke extra persoon bij 6 – 8 Bar bij onafhankelijke O-ABM), accu, duurtest accu (6 h) en motorunit volgens NEN-EN 132 t/m 144 en NEN-EN 12942-Interval 12 maanden
7. Mobiele decontaminatie-unit-Controle op:
• Legionella volgens een specifiek beheersplan analyse-Interval 1x per kwartaal;
• eindbeoordeling van tenminste de ‘vuile’ ruimte met visuele controle en minimaal één luchtmeting door een RvA Inspecties en Testen geaccrediteerd laboratorium-Interval 12 maanden;
• de goede werking van de afscheidingen tussen de drie compartimenten;
• onderdrukventilatie met een minimale ventilatievoud van 2×6 van de inhoud van de natte cel (minimaal 20 Pascal in de ‘vuile’ ruimte), waarbij de ventilatie zigzaggend en diagonaal van boven naar beneden (of andersom) van de schone naar de ‘vuile’ ruimte plaatsvindt;
• gas-, verwarmingskeuring volgens GIVEG-Interval 12 maanden;
• inrichting, dat met asbest vervuild water wordt opgevangen en gefilterd met een juist waterfilter(systeem), eindigend met een filtertrap met 5 micron poriëndiameter;
• de wagen volgens eisen Rijksdienst voor Wegverkeer-Interval 12 maanden
8. Watermanagementsysteem-Controle op:
• Legionella volgens een specifiek beheersplan (bij boiler-/door-stroomsystemen, facultatief bij volledige leeg-/droogloopsystemen)-Interval 1x per kwartaal;
• functionaliteit verwarmingsinstallatie-Interval 12 maanden;
• inrichting, dat met asbest vervuild water wordt opgevangen en gefilterd met een juist waterfilter(systeem), eindigend met een filtertrap met 5 micron poriëndiameter.
9. Asbeststofzuigsysteem-Controle op:
• HEPA-filter moet voldoen aan NEN-EN 1822, filterklasse H13 of H14-Interval 12 maanden;
• HEPA-filter vervangen indien de lekdichtheid in de machine niet voldoet (uit te voeren met een photometer), of het volumedebiet van de machine door vervuiling van het filter is gereduceerd tot 75% of minder van de fabriekswaarde;
• rendementstest–Interval 12 maanden.
10. Onderdrukmonitor en meter-Calibratie volgens DIN 16086-Interval 12 maanden
11. Onderdrukventilatiemachine (waaronder ook die van decontaminatie-units, overdrukcabines en droge stoffen zuiginstallaties / wagens)-Controle op:
• HEPA-filter moet voldoen aan NEN-EN 1822, filterklasse H13 of H14; het filter moet aan de belastbare zijde voorzien zijn van metalen beschermingsstrippen/-rooster–Interval 12 maanden;
• HEPA-filter vervangen indien de lekdichtheid in de machine niet voldoet (uit te voeren met een photometer), of het volumedebiet van de machine door vervuiling van het filter is gereduceerd tot 75% of minder van de fabriekswaarde;
• Controle op optredende luchtverplaatsing aan maximaal toelaat-bare luchtverplaatsing voor het betreffende filter {in m3/h = filteroppervlak (m2) x 3600 (sec./h) x toelaatbare filtersnelheid (m/sec)}-Interval 12 maanden;
• rendementstest en keuringen volgens NEN 50110-1-Interval 12 maanden;
• functionaliteitscontrole traploze regeling, urenteller e.d., waar van toepassing.

Overzicht van de eisen gesteld aan afbakenings- en verpakkingsmaterialen.

1. Verpakking van asbesthoudend materiaal, asbestafval en met asbestverontreinigd afval dat buiten het containment, de afgeschermde werkruimte, de glove-bag locatie, of bij openlucht condities buiten de afgezette en gemarkeerde, directe verwijderingslocatie aanwezig is, dient minimaal luchtdicht en van een zodanige dikte en sterkte te zijn dat deze niet scheurt.
2. De wandafscheidingen van het werkgebied (containment) dienen minimaal uit een deugdelijk, stoot- en scheurbestendige folie te bestaan.
3. Alle producten waarvan de asbest uit chrysotiel, amosiet, actinoliet, anthofiliet en tremoliet bestaat moeten worden gemarkeerd met de opdruk “voorzichtig bevat asbest”.

Overzicht van de eisen gesteld aan water en lucht filters.

1. Alle onder- / overdrukinstallaties moeten beschikken over een HEPA-filter (High Efficiency Particulate Air-filter) van minimaal het type H13 welke tot 99,997% van alle stofdeeltjes groter dan 0,3 micrometer (µm) tegenhoudt.
2. Alle waterfiltersystemen moeten beschikken over een waterfilter met een poriëndiameter van tenminste 0,3 micrometer (µm) welke alle vezels groter dan 0,3µm tegenhoudt.
3. Alle filtersystemen m.b.t. afhankelijke ademlucht moeten minimaal van het type P3 zijn welke tot 99,95% van het in de lucht aanwezige stof (vezels) tegenhoudt.

Asbestverwijdering.

Wij van Clevers asbestsanering® voeren alle asbestverwijderingen uit zoals het hoort. Alle regels m.b.t. de asbestverwijdering en de algehele veiligheid worden bij ons in acht genomen. Laat u uw asbest door ons verwijderen dan bent u verzekert dat de uitvoering geschied conform de wettelijk gestelde richtlijnen. Al het werk wordt door ons met zorg uitgevoerd niet alleen grote opdrachten maar ook kleine. Het gevaar wat de asbest kan veroorzaken wordt bij Clevers Asbestsanering zeer serieus genomen en veiligheid voor onszelf en voor anderen staat altijd op de eerste plaats. Twijfel daarom niet om ons in te huren voor uw probleem. Wij lossen dit graag en deskundig voor u op. Asbestverwijdering, sloopmelding, inventarisatierapport of eindbeoordeling door een onafhankelijk laboratorium wij van Clevers asbestsanering® kunnen dit allemaal voor u verzorgen zodat u nergens omkijken naar heeft. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende offerte.

Succesverhaal.

Het verhaal van asbest was aanvankelijk vooral een succesverhaal. Onverwoestbaar, onbrandbaar en vooral bijzonder goedkoop. Asbest was een mineraal met welhaast magische eigenschappen. Asbest is bestand tegen logen, zuren en hoge temperaturen. Er zullen weinig materialen zijn waarvan de reputatie zo snel is veranderd als van asbest, van uiterst positief naar uiterst negatief. Vandaag de dag wordt het beschouwd als een product dat uiterst schadelijke is voor de gezondheid en het milieu. In bijna elk huis in Nederland kunnen we asbest aantreffen, terwijl 30 tot 40% van de grote kantoorgebouwen zelfs vol zit met asbesthoudende materialen. Dit feit houdt een ernstige bedreiging voor zowel mensen als van ons milieu in. Veel mensen weten niet dat asbest in zo’n 3.000 producten is verwerkt. Wanneer we ons hier beperken tot huizen en gebouwen kunnen we o.a. asbest aantreffen op daken, in muren, in of op deuren, in trappenhuizen, liftschachten bijv. remschoenen en plafondbeplating, schoorstenen, vloerbekleding, vensterbanken en dorpels, c.v. ketels of in isolatiemateriaal e.d. maar ook in huishoudelijke apparaten en producten. Een belangrijk gegeven in de asbestproblematiek is de manier van binding. Asbest kan hechtgebonden en niet-hechtgebonden zijn. Materialen waarbij gemakkelijk vezels vrijkomen, heten niet-hechtgebonden; voorbeelden hiervan zijn asbestboard, asbestkarton, leidingisolatie en spuitasbest. Hechtgebonden noemen we de materialen waarbij zonder schuren, boren, e.d. geen vezels vrij kunnen komen; voorbeelden hiervan zijn asbestcementproducten zoals; vlakke- en golfplaat, buismateriaal, remschoenen. Ook kunnen hechtgebonden asbesthoudende producten naar jarenlange blootstelling aan negatieve weersinvloeden zoals bijv. regen, wind en zon  hun stucturele integriteit verliezen. Bij bijvoorbeeld remschoenen in een liftmotor kan tijdens het remmen asbeststof gecreërd worden, hechtgebonden wil dus niet altijd zeggen dat er geen asbestvezels vrij kunnen komen.

Ervaring.

Asbestsanering is een specialisme waarbij zeer hoge eisen gesteld worden aan werkomstandigheden, de veiligheid en het personeel. Clevers Asbestsanering® beschikt met zijn werknemers over deze vaardigheden. Na jarenlange ervaring opgedaan in de praktijk en d.m.v. meerdere opleidingen mogen wij ons tot de betere asbestverwijderingsbedrijven van Nederland noemen. Clevers Asbestsanering® zorgt ervoor dat zijn personeel in het bezit blijft van hun nodige ervaring d.m.v. het deelnemen aan meerdere hertrainingen. Door deze hertrainingen blijven onze medewerkers op de hoogte van de laatste nieuwe regels m.b.t. de asbestverwijdering.

Asbestinventarisatie totaalsloop.

Bij de totaalsloop van gebouwen is altijd een volledige asbestinventarisatie verplicht. Hierbij wordt de bouwgeschiedenis bestudeerd en wordt ter plekke gekeken of er asbestverdachte materialen in of rondom een pand of object aanwezig is.

Kopen of verkopen van een huis met asbest.

Koopt u een huis, dan is de verkoper niet verplicht de eventueel aanwezige asbest te verwijderen. Als de verkoper niet weet of er asbest in de woning is verwerkt, kunt u een asbestinventarisatie uit laten voeren door een gespecialiseerd asbestinventarisatiebureau. De nieuwe huiseigenaar betaalt zelf de kosten van de asbestinventarisatie en de verwijdering van asbest, tenzij met de verkopende partij is afgesproken dat die de kosten op zich neemt. Als er asbest in de woning aanwezig is en de verkoper meldt dit niet aan u, dan kan sprake zijn van een verborgen gebrek.

Zelf asbest verwijderen of laten verwijderen.

U mag alleen losse en geschroefde asbesthoudende materialen verwijderen . Zijn de producten bijv. gespijkerd, gelijmd, of ingemetseld dan mag men dat niet zelf en moet er een gespecialiseerd bedrijf komen om dit te verwijderen.
De regels hiervoor staan in het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Bouwbesluit 2012.
In een aantal gevallen mag een particulier zelf asbest verwijderen. Het gaat dan altijd om losse en of geschroefde asbesthoudende producten (en dus geen gespijkerde dakleien) welke afkomstig zijn uit een woning of een bijgebouw op het erf van die woning, voor zover de woning of het bijgebouw niet voor de uitoefening van een beroep of bedrijf worden gebruikt of bedoeld zijn.
Dit altijd tot een maximum van 35 m² per kadastraal perceel.
Er geldt dus een maximum aan wat u zelf mag verwijderen U mag per kadastraal perceel in totaal 35 m2 zelf verwijderen. U mag niet meerdere keren, bijvoorbeeld jaarlijks, gebruik maken van de vrijstelling.
Het totaal te verwijderen oppervlakte van alle keren samen mag het maximum van 35 m² niet overschrijden. Dit kan verschillen per gemeente. Informeer bij uw gemeente welke voorzorgsmaatregelen u kunt nemen en waar u het materiaal kwijt kunt. In veel gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig en moet u het asbest laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf.

Voor vragen hierover kunt u met ons altijd contact opnemen wij staan u graag te woord of vraag dit na bij uw eigen gemeente.

Voorschriften verwijderen asbest.

Voor het verwijderen van asbest gelden strenge voorschriften. Het is vaak gevaarlijker asbest op de verkeerde manier te verwijderen dan om het te laten zitten. De gemeente kan de eigenaar van het materiaal met asbest dwingen om maatregelen te nemen. Dat kan gebeuren als bijv. in uw huis losgebonden asbest zit dat onvoldoende is afgeschermd. Het verwijderen of laten verwijderen van asbest is in veel gevallen niet altijd verplicht maar is wel aan te raden.

Wat is asbest?

Asbest is een verzamelnaam voor een groep mineralen die zijn opgebouwd uit microscopisch kleine, naaldachtige vezels. Asbest is gevaarlijk voor uw gezondheid wanneer asbestvezels vrijkomen en u deze inademt. Dit kan gebeuren als asbest in slechte staat verkeert, er gaten in worden gemaakt of als het ondeskundig wordt verwijderd.

Gevolgen inademen asbestvezels.

Asbestvezels kunnen bij inademing diep in de longen doordringen. Op termijn kan dit buikvlies- en,longvlieskanker (mesothelioom) en asbestose (stoflongen) veroorzaken. De periode tussen blootstelling en daadwerkelijk ziek worden kan tientallen jaren zijn.

Ga nooit meteen zelf te werk als het om het verwijderen van asbest gaat. Vraag altijd eerst advies aan hiervoor opgeleide personen.
Zolang asbest in gebonden toestand verkeert, is er geen gevaar voor de gezondheid. Als losse asbestvezels worden ingeademd lopen zij vast in de kleine luchtwegen en longblaasjes. Daar worden de kleine vezels opgenomen door macrofagen (opruimcellen). Vezels die hiervoor te groot zijn, kunnen gaan migreren (wandelen) in de weefsels. Ook kunnen zij zich via de lymfebanen verspreiden en zo terechtkomen op plaatsen ver verwijderd van de kleine luchtwegen.
Opgehoeste losse vezels en macrofagen kunnen worden ingeslikt en verlaten het lichaam via het darmstelsel.

De meeste ziekten openbaren zich pas tientallen jaren nadat de blootstelling aan asbest heeft plaatsgevonden en zijn niet of nauwelijks te genezen. In Nederland sterven volgens de Gezondheidsraad jaarlijks naar schatting zo’n 1600 mensen aan asbestziekten. De kans op het krijgen van asbestziekten is afhankelijk van de totale hoeveelheid ingeademde asbestvezels. De zogeheten cumulatieve blootstelling, met als eenheid vezeljaar, is het product van de blootstellingsconcentratie (uitgedrukt in vezels per kubieke centimeter) en de blootstellingsduur (in arbeidsjaar). Eén vezeljaar is dus 1 vezel per ml x 1 arbeidsjaar. Eén arbeidsjaar bestaat uit 240 werkdagen van 8 uur. Naarmate het aantal vezeljaren toeneemt, neemt ook de kans op asbestziekten toe.
Voor het blootstellingsniveau van asbest, waaronder er geen verhoogd risico op kanker of mesothelioom zou voorkomen, is er geen veilige grens. Eén ingeademde vezel kán dus al gezondheidsschade veroorzaken, zij het dat dit een te verwaarlozen risico is. Voor het krijgen van asbestose moet er minimaal 5 vezeljaar blootstelling aan asbest zijn geweest. Het relatieve risico op longkanker na blootstelling aan asbest is 3,5%. Aanvankelijk werd gedacht dat het vooral de chemische samenstelling van asbest was die verantwoordelijk is voor de kankervorming. Dit leidde tot de veronderstelling dat blauwe asbest de boosdoener was en dat witte en bruine asbest door hun andere chemische samenstelling minder gevaarlijk zouden zijn. Deze opvatting is terug te vinden in de wetgevingen op dit gebied in een aantal landen: gebruik van blauw asbest is verboden, gebruik van de andere soorten aan strenge regels gebonden. Tegenwoordig gaat men ervan uit dat de ‘vezelgeometrie’ (lengte-diameterverhouding) van de asbestvezels bepalend is voor het kankerverwekkend vermogen.

Asbest is dan ook niet kankerverwekkend in de biochemische zin; kankerbevorderend is een betere omschrijving.

Asbestziekten.

Als gevolg van blootstelling aan asbest, kunnen verschillende asbestziekten ontstaan:
1. Asbestose
2. Asbestpleuritis
3. Longkanker
4. Mesothelioom (zowel aan longvlies, buikvlies als hartzakje)
5. Pleura verdikking

Gebruik asbest verboden.

De beroepsmatige toepassing en verkoop van alle soorten asbest is sinds 1 juli 1993 verboden. Sinds 2005 is het gebruik van alle soorten asbest verboden in de Europese Unie (EU). De Overheid wil ook het aanwezig hebben van asbesthoudende daken die blootgesteld staan aan de buitenlucht verbieden in 2024. De Tweede Kamer heft dit tot op heden nog niet bekrachtigd.

Asbest in gebouwen en woningen.

Asbest is tot in de jaren ‘80 veel gebruikt in gebouwen en woningen omdat het sterk, slijtvast, brandwerend, isolerend en goedkoop is. De grote risico’s die asbest oplevert voor de gezondheid werden pas later bekend. U moet voorzichtig omgaan met asbesthoudende materialen in uw woning. In de meeste gevallen heeft u toestemming nodig van uw gemeente om asbesthoudend materiaal te verwijderen. Sinds 1 juli 1993 is in Nederland het asbestverbod ingevoerd voor het beroepsmatig toepassen en verkopen van alle soorten asbest.

Hechtgebonden en niet hechtgebonden asbest.

Er zijn 2 vormen van asbest: hechtgebonden en niet hechtgebonden asbest. Bij hechtgebonden asbest zitten de asbestvezels stevig vast in het materiaal. Daardoor komen er nauwelijks vezels vrij als het materiaal in goede staat is en niet wordt bewerkt of gesloopt. Bij niet hechtgebonden asbest zijn de asbestvezels niet of nauwelijks aan het materiaal gebonden. De vezels kunnen dan gemakkelijk vrijkomen, waardoor de gezondheidsrisico’s veel groter zijn. Een voorbeeld van niet hechtgebonden asbest is bijv. spuitasbest. Niet hechtgebonden asbest is sinds 1983 nauwelijks meer gebruikt.

Komt u asbest tegen op uw werkplek.

Op de plekken waar gewerkt wordt, moet het aanwezige asbest worden verwijderd. Als asbesthoudend materiaal in slechte staat verkeert of tijdens werkzaamheden, zoals boren, zagen, wegbreken en schuren kunnen er asbestvezels vrijkomen. Als u in uw werkomgeving asbest tegenkomt, meldt dit dan bij uw werkgever. Die is verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkplek. Uw werkgever moet maatregelen nemen om blootstelling aan asbestvezels te voorkomen zodat werknemers geen gevaar kunnen oplopen. Werkgevers moeten bij de (mogelijke) aanwezigheid van asbest maatregelen nemen. Zo moet de werkplek worden afgezet en een daartoe gecertificeerd bedrijf moet een asbestinventarisatie uitvoeren. Indien nodig moet het asbest worden weggehaald. De maatregelen staan in het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit) en de Arbeidsomstandighedenregeling (Arboregeling).

Asbestbeheersplan voor scholen en gebouwen.

Als asbest in een (school)gebouw risico’s oplevert voor de gebruikers; directie, leerlingen en ouders en andere gebruikers of bezoekers, moet het worden verwijderd. Als asbest in een (school)gebouw geen risico’s oplevert voor de gebruikers, dan kan het (school)bestuur er voor kiezen het asbesthoudende materiaal te laten zitten. In dit geval is het verstandig om een asbestbeheersplan te laten opstellen. Hierin staat hoe het gebouw veilig kan worden gebruikt en wanneer en hoe het asbesthoudende materiaal wordt gesaneerd. U kunt bij het (school)bestuur of de gemeente navragen of een (school)gebouw asbest bevat. Als bijv. een school een asbestinventarisatie heeft laten uitvoeren kunt u als ouder of leerkracht de resultaten daarvan inzien.

Nieuwe NEN 2990 eindbeoordeling.

Uit een onderzoek van de Gezondheidsraad uit 2010 bleek dat asbest gevaarlijker was dan eerder werd gedacht. Naar aanleiding van dit onderzoek is besloten om de toetsingswaarden voor asbest aan te scherpen. Deze nieuwe waarden gaan in per 1 juli 2013. Door deze wijzigingen is het noodzakelijk om de bestaande NEN-normen, waaronder NEN 2990, en de certificatieschema’s op het gebied van asbest te herzien. In de nieuwe NEN 2990 wordt onderscheid gemaakt tussen een beperkt-risicosanering en een hoog-risico-sanering, gebaseerd op de nieuwe toetsingswaarden. Voor een hoog-risico-sanering geldt dat de visuele inspectie wordt aangevuld met het nemen van kleefmonsters. Hierdoor worden ook de fijne vezels, die niet met het blote oog zichtbaar zijn, gedetecteerd. De eindmeting vindt vervolgens plaats met scanning elektronenmicroscopie (SEM/RMA) waardoor ook lagere concentratieniveaus kunnen worden gemeten. De eindcontrole na een beperkt-risico-sanering bestaat uit een visuele inspectie gevolgd door een eindmeting met fase-contrast lichtmicroscopie (FCM). Voor prijsinformatie en bestellingen: surf naar de Normshop op www.nen.nl of neem contact op met NEN-Klantenservice, telefoon: (015) 2 690 391, e-mail: bestel@nen.nl

Wie houden er toezicht op de asbestverwijdering.

Gemeente

De gemeente is belast met de eerstelijnshandhaving van het Bouwbesluit 2012 waarin de regels voor het slopen van asbest uit bouwwerken zijn opgenomen. Binnen de gemeente is de verantwoordelijkheid hiervoor in de regel ondergebracht bij het bouw- en woningtoezicht. De interne organisatie verschilt per gemeente. De gemeente opereert coördinerend naar zowel de handhavingspartners (Inspectie SZW, politie en certificerende instellingen) in de keten, als asbestinventarisatiebureaus en asbestverwijderingsbedrijven. De gemeente past bestuursdwang toe, in de vorm van stillegging van de werkzaamheden, sluiting en verzegeling van het pand(en) en het afdwingen van schoonmaak van de met asbest verontreinigde ruimte(n) en omgeving. Indien noodzakelijk laat de gemeente de schoonmaakwerkzaamheden uitvoeren, doch op kosten van de aangeschrevene(n). Bij de eerstelijnshandhaving van het Bouwbesluit 2012 hebben de werkzaamheden van de gemeente raakvlakken met die van de politie en de Inspectie SZW. Bestuursrechtelijke handhaving. De gemeente vindt voor bestuursrechtelijke handhaving, verantwoordelijkheden en bevoegdheden haar grondslag in Hoofdstuk 5 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Provincie

De provincie is het bevoegd gezag bij innamestations, de afvalscheidingsstations, tussenopslagen, transportbedrijven, sorteerbedrijven en de stortplaatsen. Ook bij het vervoer van asbest, dat plaatsvindt in de provincie, worden samen met de politie controles uitgevoerd. Bij overtredingen wordt zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk opgetreden. Daarnaast is de Provincie op grond van artikel 2.1 en 3.3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) bevoegd gezag voor bepaalde inrichtingen, genoemd in bijlage I van het Bor. In incidentele gevallen heeft een minister deze rol, bijvoorbeeld EZ voor mijnbouw. Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie)) De Inspectie SZW treed handhavend op, zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk, bij overtredingen van de Arbeidsomstandighedenwet. De Inspectie SZW waarschuwt, deelt boetes uit, en legt werkzaamheden stil bij grote risico’s en maakt in zeer ernstige gevallen in overleg met het Openbaar Ministerie proces-verbaal op. De Inspectie SZW informeert bij het constateren van ernstige risico’s als gevolg van overtreding van de regelgeving, ook de certificerende instelling van het bedrijf.

Politie

De politie heeft algemene opsporingsbevoegdheid en kan strafrechtelijk optreden tegen overtredingen van het Asbestverwijderingsbesluit 2005, het Bouwbesluit 2012 en de Wet milieubeheer.

Openbaar Ministerie (OM)

Het Openbaar Ministerie (OM) is belast met de strafrechtelijke vervolging van overtredingen van het Asbestverwijderingsbesluit 2005, Arbeidsomstandighedenwet, Bouwbesluit 2012 en de Wet milieubeheer. De processen-verbaal die zijn opgemaakt door de opsporingsambtenaren van gemeente, Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en politie worden door het OM afgehandeld. Het OM fungeert als aanspreekpunt voor de strafrechtelijke handhaving.

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

De ILT bewaakt en stimuleert de naleving van wet- en regelgeving voor een veilige en duurzame leefomgeving en transport. Behalve op naleving van wet- en regelgeving op het terrein van Infrastructuur en Milieu, ziet ILT ook toe op de naleving van wet- en regelgeving van de ministeries van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (nucleair en straling) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (bouwen en wonen).

Certificatie-instellingen (CI’s)

Deze controleren de certificaathouder van zowel proces- als persoonscertificatie. De controles (audits) vinden zowel op administratief- als uitvoerend niveau plaats. De CI’s leggen bij overtredingen van het certificatieschema in zgn. categorieklassen op, welke kunnen leiden tot intrekking van het certificaat. De certificatie-instellingen zijn door de minister van SZW aangewezen als een Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO). Dat betekent dat de CI’s op grond van de Algemene wet bestuursrecht bestuursrechtelijk dienen te handelen bij overtredingen van wet- en regelgeving.

Stichting Ascert (SCA)

De Stichting Ascert (Stichting Certificatie Asbest) is een stichting die belast is met het ontwikkelen en het beheer van certificaten op het gebied van proces- en persoonscertificatie van asbest. De Stichting heeft ontwikkeld en beheert de navolgende certificaten:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *