Hieronder staan een aantal belangrijke vragen die al voor u zijn beantwoord, staat de vraag die u wilde stellen niet op deze pagina of zit u met een andere vraag of met een ander probleem, stel deze dan gerust aan ons voor via ons contactformulier, vergeet niet uw email adres te vermelden anders kunnen wij de vraag niet rechtstreeks aan u beantwoorden. alle vragen zullen zo spoedig mogelijk worden behandeld.

Een aantal voor u beantwoorde vragen

 1. De asbest wordt tijdens het verwijderen goed natgehouden.
 2. De eindreiniging wordt m.b.v. stofzuigers gereinigd.
 3. De asbest wordt voorzichtig gedemonteerd.
 4. Na de eindreiniging met een stofzuiger wordt alles nat afgenomen met een vochtige doek of met kleefdoeken.
 5. Alle ruwe niet te reinigen ondergronden zijn afgedekt met stevige folie.
 6. De asbest wordt voorzichtig aan- en doorgegeven en afgevoerd.
 7. Medewerkers die de verwijdering uitvoeren dragen ten alle tijde hun vereiste (adem)beschermingsmiddelen.
 8. Het werkgebied is van begin verwijdering tot na de goede eindbeoordeling volgens het arbeidsomstandighedenregeling bijlage XIII met waarschuwingslinten en borden afgebakend.
 9. De medewerkers met (adem)beschermingsmiddelen lopen alleen in het werkgebied en niet daarbuiten.
 10. De onder risicoklasse 2 en 2A vallende verwijderingsmethodieken worden vrijgegeven door een onafhankelijk en geaccrediteerd laboratorium.
 11. Er is op de asbestverwijderingslocatie een DTA aanwezig met een aantoonbaar geldig certificaat.
 12. De schroef- en spijkergaten van de asbest bevestigingsmaterialen worden uitgeboord en schoongezogen.
 13. De asbestwerkzaamheden zijn gemeld bij ISZW en zijn terug te vinden op de asbestwerkzaamheden app.
 1. De asbest wordt tijdens het verwijderen niet of nauwelijks natgehouden.
 2. Bij de eindreiniging wordt er geveegd en er wordt geen gebruik gemaakt van een speciale stofzuiger.
 3. De asbest wordt ruw losgebroken.
 4. Er wordt niet nat af genomen of er worden geen kleefdoeken gebruikt.
 5. Alle ruwe niet te reinigen ondergronden worden niet afgedekt en enkel en alleen visueel schoongemaakt.
 6. Er wordt ruw met de asbest omgegaan en er wordt mee gegooit.
 7. Medewerkers die de verwijdering uitvoeren dragen niet of nauwelijks hun vereiste (adem)beschermingsmiddelen.
 8. Het werkgebied is tijdens de verwijdering niet geheel gesloten en er staan geen of te weinig waarschuwingsborden.
 9. De medewerkers met (adem)beschermingsmiddelen lopen ook met regelmaat buiten het werkgebied.
 10. De onder risicoklasse 2 en 2A vallende verwijderingsmethodieken worden niet vrijgegeven door een bij de RvA geaccrediteerd laboratorium.
 11. Er is op de asbestverwijderingslocatie geen DTA aanwezig of de aanwezige DTA heeft geen geldig certificaat bij zich.
 12. De schroef- en spijkergaten worden niet uitgeboord.
 13. De asbestwerkzaamheden zijn niet gemeld bij ISZW en zijn ook niet terug te vinden op de asbestwerkzaamheden app.

Een sloopmelding kunt u doen via de website Omgevingsloket online of bij de gemeente via het formulier van het Omgevingsloket online. Wanneer u een sloopmelding moet doen, volgt uit het Bouwbesluit. Dit is bijvoorbeeld het geval als er meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt. Ook als er sprake is van asbest, moet u een sloopmelding doen. Sloopmelding bij verbouwing; Onder ‘slopen’ wordt verstaan: het afbreken van een bouwwerk of een gedeelte daarvan. Bij verbouwingen kan dus sprake zijn van gedeeltelijk slopen. In dat geval moet u ook een sloopmelding doen. In geval van twijfel kunt u contact opnemen met uw gemeente. Sloopmelding voor monument; Staat het te slopen bouwwerk op een plaatselijke, provinciale of landelijke monumentenlijst? Dan moet u niet alleen een sloopmelding doen, maar ook een omgevingsvergunning aanvragen voor het slopen van een monument. Deze vergunning kunt u tegelijk aanvragen met de melding, via het Omgevingsloket Online.

Als u een huis koopt, hoeft de verkoper het eventueel aanwezige asbest niet te verwijderen. Weet de verkoper niet of er asbest in de woning zit? Dan kunt u een professioneel bedrijf een asbestinventarisatie laten uitvoeren. U betaalt als nieuwe huiseigenaar de kosten hiervan. Ook moet u de kosten van verwijdering van asbest betalen. Of u moet afspreken met de verkoper dat hij de kosten op zich neemt. Is er asbest aanwezig in de woning en meldt de verkoper dit niet aan u? Dan kan er sprake zijn van een verborgen gebrek. Hou er bij de koop van een huis rekening mee dat asbestdaken vanaf 2024 verboden zijn.

U mag als particulier zelf een beperkte hoeveelheid materiaal met asbest verwijderen. Dit mag alleen als dit kan zonder dat u het materiaal beschadigt. U kunt bijvoorbeeld zelf een vensterbank weghalen als deze met schroeven vastzit. Er mogen geen asbestvezels vrij kunnen komen. U mag niet meer dan 35 vierkante meter asbesthoudend materiaal zelf verwijderen. U moet altijd een sloopmelding doen bij uw gemeente als u asbest gaat verwijderen. Uw gemeente kan u verder vertellen welke voorzorgsmaatregelen u kunt nemen en waar u het materiaal kwijt kunt.

Materialen met asbest hoeft u niet altijd te (laten) verwijderen. Als het asbest in materiaal zit en er niets mee gebeurt, is verwijdering niet nodig. Zit het asbest niet in materiaal dan kunnen de asbestvezels snel vrij komen. In dat geval moet u het afschermen of (laten) verwijderen. Huurt u een woning? Dan is de verhuurder verantwoordelijk voor asbestverwijdering. Hechtgebonden asbest hoeft u meestal niet direct te laten verwijderen. De asbestvezels zitten stevig vast in het materiaal. Is het asbest in goede staat en wordt het niet bewerkt? Dan levert het geen direct gevaar op. Bij losgebonden asbest zitten de asbestvezels niet vast aan het materiaal. De vezels kunnen dan gemakkelijk vrijkomen. Daardoor zijn de gezondheidsrisico’s veel groter. Voor de start van renovatie- of sloopwerkzaamheden moet duidelijk zijn of er asbest in het gebouw zit. En waar het asbest zit en hoe de situatie is. U schakelt hiervoor een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf in. Dit bedrijf geeft aan hoe groot de risico’s zijn van de geplande werkzaamheden. Hoe hoger het risico, hoe zwaarder de maatregelen.

Als bedrijf kunt u gebruikmaken van 2 fiscale regelingen om asbest te verwijderen. Voor particulieren is er nog geen subsidie voor asbestverwijdering. Fiscale regeling voor vervangen asbestdaken; Wilt u uw stal, loods, schuur of kantoor asbestvrij maken? Dan kunt u als bedrijf gebruikmaken van de volgende fiscale regelingen: 1.Milieu Investeringsaftrek (MIA) 2.Willekeurige afschrijving Milieu-investeringen (VAMIL). Fiscale regeling voor plaatsen zonnepanelen en asbestsanering; Wilt u uw stal, loods, schuur of kantoor asbestvrij maken en zonnepanelen plaatsen? Dan kunt u als bedrijf voor de zonnepanelen gebruikmaken van de fiscale regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). En kunt u VAMIL aanvragen. Provinciale subsidieregeling verwijdering asbest voor agrariërs; In 10 provincies kunnen agrariërs gebruik maken van de subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop!. De meeste asbestdaken (75%) zijn van agrarische bedrijven. Agrariërs die in aanmerking komen voor de subsidie moeten asbestdaken vervangen door daken met zonnepanelen.

HEPA is een afkorting van High Efficiency Particulate Arrestance en is van toepassing op een specifiek type luchtfilter dat het grootste percentage van alle stofdeeltjes groter dan 0,3 micrometer (µm) tegenhoudt, afhankelijk van het specifieke filtertype. Het HEPA-filter is ontworpen in de jaren 1940 voor het Manhattan Project om het verspreiden van radioactieve verontreinigingen via de lucht te voorkomen. Het filter kwam commercieel beschikbaar in de jaren 50. De naam werd een beschermd handelsmerk en een algemene naam voor zeer efficiënte filters. Door de jaren heen zijn de filters verder ontwikkeld om te voldoen aan steeds hogere eisen voor luchtkwaliteit in high tech toepassingen zoals lucht- en ruimtevaart, farmaceutische industrie, clean rooms, operatiezalen en quarantaineafdelingen in ziekenhuizen, gezondheidszorg, kernenergie en elektronica (fabricage van chips). Ook bij allergie voor allergenen in de lucht zoals huisstof kunnen HEPA-filters worden gebruikt. Het gebruik van HEPA-filters is verplicht bij het verwijderen van asbest.

Een onderdrukmachine is feitelijk een krachtige ventilator die de aangezogen lucht filterd met een voor de asbestverwijdering vereiste Hepa 13 filter. Deze onderdruk machine zorgt ervoor dat de hermetisch dichte werkruimte 6x per uur wordt voorzien van schone aangezogen lucht. Alle opgezogen lucht wordt meteen gefilterd. Onderdrukmachines moeten jaarlijks worden gekeurd door een ervaren keurmeester. De keurmeester voert meerdere metingen uit om te kijken of de filter en de machine nog functioneerd, lekdicht is en geen asbestvezels doorlaat.

De inventarisatie wordt altijd uitgevoerd door een inventarisatiebureau welke over voldoende kennis beschikt. Op het moment dat de deskunduig inventariseerder asbest bepaald dat de vezelconcentratie  in de ademzone van de betreffende werknemer(s) tijdens de werkzaamheden kleiner is dan 0,01 vezel/cm3 en de asbest toepassing dus in geheel is weg te nemen en de staat van de asbest niet is aangetast en dus nog volledig hechtgebonden is mag men er van uitgaan dat alleen een visuele inspectie met maar een kleine hoeveelheid kennis over de NEN2990 namelijk alleen het hoofdstuk visuele inspectie voldoende is. Er hoeft namelijk niet worden gedemonteerd de asbest wordt enkel en alleen weggenomen. De kans dat er resten zullen achterblijven na het wegnemen van de intacte toepassing is daarom zeer klein.

Gaten moeten worden uitgeboord omdat er in deze gaten hoogstwaarschijnlijk nog asbest zit. In het verleden is de asbesthoudende toepassing vastgeslagen of geschroefd. De asbest is dus in het verleden met de spijker of de schroef in de ondergrond ingebracht. daarom is het belangrijk om ook de gaten uit te boren. Ook de voor het oog niet zichtbare asbest is asbest. Je ziet het alleen niet maar het is er wel nog.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *